Kutno, 18 kwietnia 2023 roku

 

 

Akcjonariusze

„AMZ-KUTNO” S.A.

 

 

Zarząd Spółki zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AMZ-KUTNO” Spółka akcyjna z siedzibą w Kutnie na dzień 21 kwietnia 2023 roku na godzinę 11.00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusza Eweliny Poniszewskiej w Kutnie, ul. 29 Listopada 9.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------
 4. Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------------------------
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok. ---
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok. -
 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za 2022 rok. ----------------------------------------
 9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok. ------
 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------

 

 

Zarząd