• Polityka przetwarzania danych osobowych

 • Obwieszczenie o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego

Polityka przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016) (dalej jako: RODO) informujemy Pana/Panią o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe oraz o przysługujących Panu/Pani prawach związanych z ochroną danych.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest AMZ-KUTNO S. A. z siedzibą w Kutnie, ul. Sklęczkowska 18 („Administrator”), z którym można się skontaktować:

 1. pisemnie, kierując korespondencję na adres: AMZ-KUTNO S.A., 99-300 Kutno ul. Sklęczkowska 18,
 2. telefonicznie pod numerem: 024 3579900,
 3. e-mailowo pod adresem : rodo@amz.pl .

 

Administrator nie powołał inspektora ochrony danych.


2. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Administratora?

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 2.  kontaktowania się z Panem/Panią, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług i sprzedażą towarów,
 3.  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 4. obsługi reklamacji,
 5.  realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych,
 6. obsługi zgłoszeń, które Pan/Pani do nas kierujecie,

 

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu:

 1. marketingu produktów lub usług własnych,
 2. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
 3. 3prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu,

 

3) na podstawie odrębnej zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO.

 

Niniejszym informuje się o funkcjonowaniu na terenie zakładu należącego do „AMZ-KUTNO” S.A monitoringu wizyjnego.

Informuje się, że:

 1. Monitoring wprowadza się w celach: a) Zapewnienia bezpieczeństwa personelu poprzez zwiększenie prawdopodobieństwa wykrycia wtargnięcia na teren zakładu osób nieuprawnionych;
  b) Ochrony mienia zakładu poprzez nadzór nad wyposażeniem i stanowiskami pracy / nadzór nad zawartością magazynu / kontrolę procesu załadunku i rozładunku towarów; c) Przeciwdziałania kradzieżom i ochrony mienia pracowników, współpracowników i gości; d) Kontroli procesu produkcyjnego; e) Ochrony informacji poprzez monitorowanie zachowań osób w obszarach przetwarzania i składowania tych informacji, jak również w obszarach, w których zlokalizowana jest infrastruktura teleinformatyczna służąca do przetwarzania tych informacji.
 2. Monitoring wizyjny będzie funkcjonował wyłącznie w obszarach oznaczonych w widoczny sposób piktogramem przedstawiającym kamerę. Obraz z kamer będzie dostępny do wglądu pracownikom ochrony w czasie rzeczywistym oraz będzie rejestrowany. Nagrania będą przechowywane przez okres trzech miesięcy. Po upływie tego okresu, nagrania zostaną usunięte.
 3. Wyłączną okolicznością, która może doprowadzić do dłuższego przechowywania nagrań jest powzięcie wiadomości, że treść określonych nagrań może stanowić dowód w sprawie prowadzonej na podstawie przepisów prawa. W takich okolicznościach nagrania będą przechowywane do momentu prawomocnego zakończenia postępowania w danej sprawie.
 4. Z tego względu, jeżeli pracownik, współpracownik lub osoba odwiedzająca uzna, że nagranie z monitoringu wizyjnego może stanowić dowód w sprawie jego dotyczącej, winien on niezwłocznie powiadomić o tym fakcie administratora danych.
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych, jak również zakres praw przysługujących osobom przebywającym w obszarze tego monitoringu, zostały opisane w Polityce przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej amz.pl.
 6. W celu skorzystania z praw przysługujących osobom, których dane osobowe są przetwarzane, jak również w przypadku wystąpienia wątpliwości odnośnie zasad prowadzenia monitoringu, należy kontaktować się na adres e-mail : rodo@amz.pl, telefonicznie na numer telefonu 024 3579900 lub bezpośrednio w sekretariacie firmy w Kutnie, ul. Sklęczkowska 18. „AMZ-KUTNO” S.A. nie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 7. Monitoring wizyjny obejmuje następujące obszary: a) Hale produkcyjne oraz teren przy halach; b) Parking zakładowy; c) Wejścia na teren zakładu; d) Korytarze; e) Klatki schodowe.