Projekt 1

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nr umowy: POIR.03.02.01-10-0006/20-00

Nazwa inwestycji: „Wdrożenie wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek znacząco ulepszonego ambulansu medycznego

Cel inwestycji: Zwiększenie innowacyjności i wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonego produktu – ambulansu medycznego, będącego wynikiem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 8 963 133,00 PLN

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych: 7 287 100,00 PLN
Kwota dofinansowania: 3 279 195,00  PLN
Okres realizacji: 02.11.2020 – 28.02.2022

Beneficjent: AMZ-KUTNO Spółka Akcyjna

www.mapadotacji.gov.pl