Kutno, dnia 10 grudnia 2020r.

 

 

          Zarząd AMZ-KUTNO S.A. działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających akcje Spółki do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów tych akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Kutnie przy ul. Sklęczkowskiej 18, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest czwartym, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

 

 

ZARZĄD AMZ-KUTNO S.A.