Kutno, 26 maja 2022   Akcjonariusze
„AMZ-KUTNO” S.A.

 

Zarząd Spółki zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AMZ-KUTNO” Spółka akcyjna z siedzibą w Kutnie na dzień 31 maja na godzinę 12.00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusza Eweliny Poniszewskiej w Kutnie, ul. 29 Listopada 9.
Szczegółowy porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. —————————————–
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. —————————-
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. —————————————————————
4. Przyjęcie porządku obrad. —————————————————————————
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok. —
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok. –
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za 2021 rok. —————————————-
9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 rok. ——————————————————————————————————
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 rok. ——
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki———————————————-
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu. ———————————————————————————–
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ————————————–

Proponowane zmiany statutu spółki:

po § 16 dodaje się § 16a o treści:

„Akcjonariuszom przysługuje uprawnienie do pobierania zaliczek w poczet udziału w zyskach, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na ich wypłatę. W tym zakresie mają zastosowanie przepisy art. 349 Kodeksu spółek handlowych.”

 

Dariusz Fabisiak
Marzena Fabisiak
Jarosław Stachowski
(Zarząd)