Ogólne Warunki Umowy

Obowiązujące w AMZ-KUTNO S.A.

 

1. Zakres

 • Poniższe warunki sprzedaży odnoszą się do wszystkich działań sprzedażowych AMZ-KUTNO S.A. (zwanego dalej „AMZ”).
 • OWU wiążą we wszystkich transakcjach, które dochodzą do skutku poprzez zawarcie umowy na piśmie, złożenie i przyjęcie oferty w dowolnej formie, a także poprzez złożenie indywidualnego Zamówienia w każdej dopuszczalnej prawem i praktyką handlową formie, tj. na piśmie, drogą faksową, drogą elektroniczną.
 • OWU mogą podlegać zmianom lub wykluczeniom na podstawie wzajemnego porozumienia, pod warunkiem, że zostaną one sporządzone w formie pisemnej.
 • Indywidualne umowy na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWU.
 • Niniejsze OWU AMZ wykluczają wszelkie inne warunki zakupu i/lub warunki klienta, nawet jeśli są one wymienione w dokumencie zakupu.

2. Oferty i składanie zleceń

 • Oferty przygotowane przez AMZ stanowią dla klienta podstawę do złożenie zamówienia i mają charakter wyłącznie informacyjny, chyba że zostało w nich zaznaczone inaczej. Oferty AMZ są niewiążące i mogą zostać odwołane w każdej chwili do czasu ich przyjęcia przez AMZ w formie Potwierdzenia zamówienia, kiedy stają się skuteczne (wiążące).
 • Wszystkie oferty i wyceny wygasają po 4 tygodniach kalendarzowych, chyba że w tym czasie nastąpiło skuteczne Potwierdzenie zamówienia przez AMZ.
 • Zamówienia złożone przez klientów zostaną potwierdzone przez AMZ w ciągu 7 dni, chyba że zostało to uzgodnione inaczej.
 • Wszystkie dokumenty otrzymane przez Klienta w związku z ofertą są poufne. Klientowi nie wolno ujawnić osobom trzecim treści ofert, projektów i podobnych dokumentów bez pisemnej zgody AMZ.
 • Potwierdzenie zamówienia określa usługi lub towary, które mają być dostarczone oraz określa wiążący termin dostawy lub realizacji.
 • AMZ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie konstrukcji, materiałów i wzornictwa, chyba że będzie to miało wpływ na użyteczność lub przeznaczenie produktu. O ile nie określono inaczej w potwierdzeniu zamówienia, produkty i usługi będą dostarczane zgodnie z aktualnym standardem i technologią dostępną w AMZ.
 • Dotrzymanie uzgodnionych terminów realizacji / dat produkcji obowiązują pod warunkiem, że zamówienie zostanie złożone min. 4 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem procesu adaptacji.
 • Jakiekolwiek materiały, których dostarczenie leży po stronie klienta, muszą zostać dostarczone do siedziby AMZ na min. 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia produkcji.
 • Wszelkie modyfikacje lub zmiany ze strony Klienta po złożeniu zamówienia rozpatrywane są indywidualnie i mogą powodować konieczność dopłat oraz mieć wpływ na termin realizacji lub dostawy zamówienia.
 • Wszystkie części/elementy, które pozostaną w magazynie AMZ w wyniku zmian/alternacji/modyfikacji dokonanych na życzenie klienta względem pierwotnej wersji zamówienia zostaną rozliczone z klientem.

3. Ceny i płatności oraz własność

 • O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie ceny podane w ofertach i cennikach są cenami ex works fabryka AMZ.
 • AMZ zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany uzgodnionych cen w zakresie, w jakim koszt produktów i usług, które są niezbędne do realizacji zamówienia uległ zmianie po zawarciu umowy lub przyjęciu zamówienia. Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Zmiana ceny jest niedozwolona, jeśli cena stała została wyraźnie uzgodniona.
 • Jeżeli uzgodniony termin płatności nie zostanie dotrzymany, AMZ jest upoważniony do naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości maksymalnej dopuszczonej prawem.
 • Towar pozostaje własnością AMZ do czasu uiszczenia przez klienta całości ceny zakupu.

4. Terminy realizacji, dostawa

 • AMZ jest zobowiązany do dostarczenia produktu lub usługi w terminie wskazanym w Potwierdzeniu zamówienia.
 • Jeśli potwierdzone zamówienie zostanie zmienione/zmodyfikowane lub zostaną naniesione poprawki przez klienta, uzgodniony termin realizacji lub dostawy podlega odnowieniu, a nowy termin zostanie potwierdzony klientowi.
 • Odbiór Towarów odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez AMZ,
 • Termin zakończenia/dostawy uznaje się za dotrzymany, gdy produkty lub usługi zostaną zakończone w terminie określonym w Potwierdzeniu zamówienia lub w innej pisemnej formie.
 • Jakiekolwiek opóźnienie spowodowane siłą wyższą lub działaniem lub zaniechaniem klienta, nie będzie uznawane za opóźnienie, za które odpowiada AMZ. Siła wyższa obejmuje, ale nie ogranicza się tylko do: klęsk żywiołowych lub burz, strajków, lokautów, braku wykwalifikowanego personelu, awarii lub opóźnień w dostawach. W przypadku wystąpienia siły wyższej klientowi nie przysługuje żadne roszczenie ani odszkodowanie.

5. Akceptacja i przekazanie

 • Klient przyjmuje/odbiera zamówiony towar w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia pisemnego powiadomienia.
 • W przypadku nieodebrania towaru przez klienta AMZ może nałożyć opłatę magazynową.
 • Przyjęcie i/lub przekazanie zamówionego towaru przez klienta lub osoby przez niego upoważnione następuje w siedzibie AMZ, chyba że strony dokonały innych pisemnych ustaleń.
 • W momencie przyjęcia/przekazania ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru zostaje przeniesione na klienta.
 • W przypadku ustalenia pomiędzy stronami innej procedury przekazania towaru, ryzyko jest oceniane na podstawie Incoterms 2010.

Gwarancja

 • Warunki gwarancji mają zastosowanie, jeżeli były one częścią oferty.
 • Gwarancja udzielana jest na warunkach opisanych w Karcie gwarancyjnej AMZ, która wydawana jest klientowi wraz z towarem.

6. Odpowiedzialność

 • Odpowiedzialność odszkodowawcza AMZ z wszelkich tytułów ograniczona jest do maksymalnej wartości zamówienia.
 • AMZ nie odpowiada w żaden sposób odszkodowawczo za niewykonanie zamówienia w przypadku okoliczności od niego niezależnych (np. w przypadku pożaru, klęsk żywiołowych, stanu wojennego, wojny) i zastrzega sobie prawo, w granicach dopuszczalnych prawem, do zmiany lub wycofania się z umowy w przypadku zaistnienia jakichkolwiek faktów wskazujących na zmianę warunków sprzedaży.
 • Odpowiedzialność Sprzedawcy odnosi się wyłącznie do rzeczywistej szkody i nie obejmuje utraconych korzyści .

7. Reklamacje

 • Reklamacje lub zastrzeżenia nie uprawniają klienta do zawieszenia lub opóźnienia płatności za towary lub usługi.
 • Wszelkie reklamacje należy kierować na : serwis@amz.pl

8. Rozstrzyganie sporów

 • Wszelkie spory powstałe w związku z wykonaniem zamówienia lub interpretacją niniejszych OWU rozstrzygane są przez polski sąd właściwy dla siedziby AMZ.

9. Prawo

 • Niniejsze OWU podlegają prawu polskiemu z wyłączeniem postanowień Konwencji Wiedeńskiej.