Projekt 4

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy z Województwem Łódzkim w ramach Osi priorytetowej Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Nr umowy: RPLD.02.03.01-10-0016/23

Nazwa inwestycji: „Zwiększenie zdolności produkcyjnej firmy, oraz ulepszenie procesu produkcyjnego w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych i kompozytowych poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnego systemu złożonego z wycinarki laserowej do rur i profili, oraz hybrydowego skanera 3D o wysokiej wydajności.

Cel inwestycji: Zwiększenie zdolności produkcyjnej firmy.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 1 574 646,00 PLN

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 280 200,00 PLN
Kwota dofinansowania:
 576 090,00 PLN
Okres realizacji: 01.03.2023 – 31.12.2023

Beneficjent: AMZ-KUTNO Spółka Akcyjna

www.mapadotacji.gov.pl