Projekt 3

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Nr umowy: POIR.03.03.03-10-0074/20-00

Nazwa inwestycji: „Udział AMZ-KUTNO S.A. w targach zagranicznych jako element promocji marki i rozwoju działalności eksportowej.

Cel inwestycji: Rozwój, wejście na nowe rynki i zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez promocję produktów na targach zagranicznych.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 868 600,00 PLN

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych: 868 600,00 PLN
Kwota dofinansowania:
 390 870,00 PLN
Okres realizacji: 20.03.2020 – 31.10.2023

Beneficjent: AMZ-KUTNO Spółka Akcyjna

 

www.mapadotacji.gov.pl