Projekt 2

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nr umowy: POIR.03.04.00-10-0378/20

Nazwa inwestycji: „Dotacja na kapitał obrotowy dla AMZ-KUTNO S.A.”

Cel inwestycji: Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty: Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 33.646,51 PLN

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych: 33.646,51 PLN
Kwota dofinansowania:
 33.646,51 PLN
Okres realizacji: 01.08.2020 – 31.08.2020

Beneficjent: AMZ-KUTNO Spółka Akcyjna

 

www.mapadotacji.gov.pl