Projekt współfinansowany przez Unię Europejką z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Nazwa inwestycji: Projekt nr WND-RPLD.03.02.00-00-356/11-00 pn. Podniesienie konkurencyjności AMZ-  KUTNO Sp. z o.o. poprzez uruchomienie linii do produkcji spawanego kontenera

Całkowita wartość projektu: 1.927.779,00 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 751.650,00  PLN

Nazwa beneficjenta: AMZ-KUTNO Sp. z o.o., ul. Sklęczkowska 18, 99-300 Kutno