Projekt współfinansowany przez Unię Europejką z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Nazwa inwestycji:

WND-RPLD.03.02.00-00-226/08 Zwiększenie konkurencyjności AMZ-KUTNO Sp. z o.o. poprzez wyposażenie nowej hali oraz przystosowanie istniejących budynków do uruchomienia uniwersalnej linii do produkcji małych i średnich autobusów.

Całkowita wartość projektu: 3.053.374,52 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 850.000,00 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 150.000,00 PLN

Nazwa beneficjenta: AMZ-KUTNO Sp. z o.o., ul. Sklęczkowska 18, 99-300 Kutno