POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016) (dalej jako: RODO) informujemy Pana/Panią o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe oraz o przysługujących Panu/Pani prawach związanych z ochroną danych.

 

 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?

 

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest AMZ-KUTNO S.A.,  z siedzibą w Kutnie, ul. Sklęczkowska 18  („Administrator”), z którym można się skontaktować:

 1. pisemnie, kierując korespondencję na adres: AMZ-KUTNO S.A., 99-300 Kutno ul. Sklęczkowska 18,
 2. telefonicznie pod numerem: 024 3579900,
 3. e-mailowo pod adresem: rodo@amz.pl .

 

Administrator nie powołał inspektora ochrony danych.

 

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Administratora?

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności:

1)  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub której stroną ma być lub jest przedsiębiorca, którego Pan/Pani reprezentuje,
 2. kontaktowania się z Panem/Panią, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług i sprzedażą towarów,
 3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 4. obsługi reklamacji,
 5. realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych,
 6. obsługi zgłoszeń, które Pan/Pani do nas kierujecie (np. przez formularz kontaktowy),

2)  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu:

 1. marketingu produktów lub usług własnych,
 2. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
 3. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu,

3)  w pozostałym zakresie na podstawie odrębnej zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO.

 

 1. Jak długo będą przetwarzane Pana/Pani dane?

 

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej z Administratorem umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora,
 • w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę – do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Państwa żądanie,
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

 

 1. Skąd pozyskujemy Pana/Pani dane i jakie są ich kategorie?

 

 • większość przetwarzanych przez Administratora danych pochodzi bezpośrednio od zainteresowanego podmiotu,
 • część danych może pochodzić z publicznych ewidencji i rejestrów (CEIDG, KRS itp.),
 • w przypadku danych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających w inny sposób na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

 

 1. Komu możemy przekazywać dane?

 

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Panem/Panią,
a także umów z przedsiębiorcami, których Pan/Pani reprezentuje, w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, w oparciu o Pana/Pani zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej. Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, urzędy skarbowe, partnerzy handlowi, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy kurierskie, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. IT).

 

 1. Jakie prawa przysługują Panu/Pani, aby dane były odpowiednio chronione ?

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 • prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.