Informujemy, że ta witryna korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz dostosować ustawienia dla plików cookies w swojej przeglądarce. Wiem zamknij.
Strona główna  ·  O firmie  ·  Autobusy  ·  Bankowozy  ·  Karetki  ·  Pojazdy specjalne  ·  Pojazdy wojskowe  ·  Projekty  ·  Pojazdy na sprzedaż  ·  Rekrutacja  ·  Kontakt

Zapytanie ofertowe nr 1/01/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/01/2017


Dotyczy wyboru Wykonawcy /-ów Usługi dotyczącej wykonania działań administracyjnych i badań pojazdu specjalnego ( sanitarnego) marki Volkswagen Crafter model 2017 na zgodność z Dyrektywą 2007/46/WE .


Nazwa projektu: "Innowacyjne ambulanse ratunkowe".Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 (dalej: PO IR).

 

 

1_zapytanie_ofertowe_do_instytucji

 


ZAPYTANIE OFERTOWE 1/01/2017

z dnia 05.01.2017 roku

 

Dotyczące:

Nazwa projektu: „Innowacyjne ambulanse ratunkowe”.

 Docelowe współfinansowanie projektu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 (dalej: PO IR).

Zakres projektu:

W ramach realizacji projektu zostanie przeprowadzona analiza wymagań i norm dotyczących karetek ratowniczych. Opracowane zostaną wstępne wymagania konstrukcyjne z uwzględnieniem poprawy funkcjonalnej przedziału medycznego oraz kierowcy. Opracowany zostanie innowacyjny system w zakresie bezpieczeństwa czynnego i biernego karetki ratowniczej, podniesiony zostanie poziom komfortu załogi poprzez wprowadzenie nowoczesnych materiałów izolacyjnych i tłumiących. Na wytypowanych prototypach wykonane zostaną badania funkcjonalne, ergonomice, eksploatacyjne oraz laboratoryjne potwierdzające spełnienie zakładanych parametrów oraz wymogów regulaminowych.

Badania będą prowadzone bezpośrednio przez Zamawiającego oraz we współpracy z wyłonionymi podmiotami zewnętrznymi, które zamierza się powierzyć jako usługa – opisane w dalsze części zapytania ofertowego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

AMZ-KUTNO S.A

NIP: 7752104740

Dane osoby do kontaktu w sprawie zamówienia:

Pan Jarosław Teski

Numer telefonu:  +48 609 592 772

Adres e-mail:   j.teski@amz.pl

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – OPIS OGÓLNY

1.       Opis zamówienia:

1.1.    Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  

Usługa dotycząca wykonania działań administracyjnych i badań pojazdu specjalnego (sanitarnego) marki Volkswagen Crafter model 2017 na zgodność z Dyrektywą 2007/46/WE

1.2.    Rodzaj zamówienia:

Usługa

1.3.    Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaproszenie do składania ofert na prace badawcze, na które składają się w szczególności:

CZĘŚĆ I

a.       badanie kompatybilności elektromagnetycznej – wg Regulaminu EKG ONZ nr 10;

b.      badanie systemów grzewczych - wg Regulaminu EKG ONZ nr 122;

c.       badanie mas i wymiarów pojazdu - wg Rozporządzenia UE 1230/2012;

d.      badanie tabliczki znamionowej producenta pojazdu – wg Rozporządzenia (UE) nr 19/2011;

e.      badania wyposażenia wnętrza - wg Regulaminu EKG ONZ nr 21;

f.         badanie na zgodność z wymaganiami normy PN-EN 1789+A2:2015-01 (bez badań dynamicznych zgodnych z pkt. 4.5.9 normy EN 1789),

g.       badanie w zakresie spełnienia wymagań Dyrektywy 2007/46/WE

II CZĘŚĆ

a.         badanie kotwiczenia pasów bezpieczeństwa - wg Regulaminu EKG ONZ nr 14;

b.         badanie wytrzymałości siedzeń - wg Regulaminu EKG ONZ nr 17;

c.          badanie dynamiczne zgodne z pkt. 4.5.9 normy EN 1789),

1.4.    Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: TAK. Jest możliwe złożenie oferty jedynie na część I lub II zamówienia lub na całość zamówienia.

1.5.    Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE

1.6.    Czas trwania zamówienia lub termin wykonania zamówienia:  maksymalnie 24 miesiące, (planowany termin rozpoczęcia prac badawczych II połowa 2017 r.)

Ostateczne terminy realizacji poszczególnych usług badawczych zostaną doprecyzowane w wyniku uzgodnień między Stronami umowy.

1.7.    Tryb postępowania:  zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym.

 

SEKCJA III: POZOSTAŁE INFORMACJE (W SZCZEGÓLNOŚCI O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM):

1.       Opis warunków udziału w postępowaniu:

1.1.     Zaproszenie do składania ofert dotyczy potencjalnych wykonawców będących jednostkami naukowymi w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, tj.:

        1)   podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;

2)   jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2016 r. , poz. 572);

3)   instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371);

4)   międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5)   Polska Akademia Umiejętności;

6)   inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

1.2.    Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia, muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

1.3.    Wykonawca powinien wykazać się wiedzą i doświadczeniem w zakresie tematyki opisanej w przedmiocie zamówienia.

1.4.    Wykonawca powinien posiadać niezbędny potencjał techniczny umożliwiający realizację zakresu usługi badawczej opisanej w przedmiocie zamówienia. Podstawowy zakres wymagań odnośnie potencjału technicznego Wykonawcy usługi badawczej: urządzenia, wartości niematerialne i prawne (w tym oprogramowanie), bazy danych, źródła literaturowe wymagane do działań, obliczeń i analiz niezbędnych do realizacji zakresu usługi badawczej.

1.5.    Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Do oferty należy załączyć oświadczenie zakresu wykluczeń w odniesieniu do podmiotów powiązanych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

1.6.    Oferta powinna być złożona na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania).

2.       Kryterium oceny ofert: Kryterium WAGA (%)

 

1)      Cena oferty (100%)

 

3.       Sposób oceny ofert:

Punkty za poszczególne kryteria będą obliczane zgodnie z poniższym wzorem:

1)      Kryterium – cena 

P= (Cn/Cob) x [100]

gdzie:

P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę (w ramach odpowiednio: części I / części II zamówienia)

CN – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu (w ramach odpowiednio: części I / części II zamówienia)

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej (w ramach odpowiednio: części I / części II zamówienia)

Zamawiający nie wyklucza podjęcia negocjacji cenowych z każdym z oferentów. Jeśli w wyniku negocjacji cena za I lub II część zamówienia będzie niższa od tej wskazanej w ofercie, pod uwagę przy  porównywaniu cen między oferentami będzie uwzględniana cena ustalona w wyniku negocjacji.

 

Maksymalna łączna liczba punktów do zdobycia wynosi 100 (w ramach odpowiednio: części I / części II zamówienia). Wygrywa oferta, która otrzyma największą łączną liczbę punktów (w ramach odpowiednio: części I / części II zamówienia). 

4.       Sposób wykonania i odbioru prac:

3.1   Odbiór prac odbywać się będzie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego między Zamawiającym oraz Wykonawcą.

3.2 Płatności związane z zakończeniem wykonywanych prac na każdym etapie będą regulowane
w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury na podstawie kompletnego, zaakceptowanego przez Zamawiającego, protokołu zdawczo-odbiorczego usługi.

3.3 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji na potrzeby niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami, tj. zgodnie z obowiązującymi zasadami promocji
i oznakowania projektów w Programie PO IR dostępnym na stronie https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/ lub w siedzibie Zamawiającego.

5.       Inne istotne warunki:

5.1.     Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez 30 dni licząc od dnia wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym jako termin składania ofert.

5.2.    Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza (tj. otrzyma najwyższą liczbę punktów), po wybraniu oferty, zostanie zawarta umowa na świadczenie usług, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4  do niniejszego zapytania ofertowego. Umowa ta zostanie zawarta na warunkach Zamawiającego po wybraniu oferty. W umowie przy jej zawieraniu zostanie zawarta cena wykonania usługi zgodnie z ceną podaną przez Wykonawcę w wybranej przez Zamawiającego ofercie lub ceną ustaloną w wyniku negocjacji (jeśli negocjacje będą miały zastosowanie). Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty, wg ceny wynikającej z wybranej oferty /ustalonej w wyniki negocjacji, wyłącznie za faktycznie wykonaną usługę.

5.3.    Ewentualne zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym zapytaniem ofertowym nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy - wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego.

5.4.    Nie wyklucza się również udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

6.       Sposób przygotowania ofert, termin i miejsce złożenia oferty:

6.1.     Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz Ofertowy” (załącznik nr 1). Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie
z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy.

6.2.    Ofertę można przesłać pocztą na adres Zamawiającego: AMZ-KUTNO S.A. ul. Sklęczkowska 18, 99-300, złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Sklęczkowskiej 18, 99-300 Kutno lub przesłać e-mailowo na adres: d.debinski@amz.pl.

6.3.     Termin składania ofert: do dnia 18.01.2017 r. do godziny 12.00. Oferty złożone po terminie ich składania zostaną odesłane do Wykonawców bez analizy i otwierania.

6.4.     Oferty przygotowywane i składane są na koszt Wykonawcy.

6.5.    Szacowany termin oceny ofert: maksymalnie 7 dni licząc od terminu składania ofert.

6.6.     Niniejsze zapytanie ofertowe zamieszczone jest na stronie internetowej Zamawiającego
pod adresem www.amz.pl

6.7.    W trakcie postępowania dotyczącego niniejszego zapytania ofertowego, do jego zakończenia rozumianego jako zawarcie umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, wszelkie oświadczenia, zapytania, wyjaśnienia, wnioski i zawiadomienia (z wyjątkiem oferty i umowy) Zamawiającego lub Wykonawców mogą być przekazywane drogą elektroniczną, chyba, że Zamawiający w danym konkretnym przypadku będzie wymagał zachowania innej formy komunikacji. Zamawiający wskazuje następujący adres e-mail oraz telefon do komunikacji z Zamawiającym: Pan Jarosław Teski – nr tel: +48 609 592 772; adres e-mail: j.teski@amz.pl.

 Adres e-mail do komunikacji z Wykonawcą, Wykonawca wskazuje w składanej przez siebie Ofercie.

6.8.    Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym lub odwołania postępowania, o czym zawiadomi poprzez swoją stronę internetową www.amz.pl . W przypadku wprowadzenia takich zmian, Zamawiający może oznaczyć inny termin składania ofert.

6.9.      Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych
od rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.

6.10.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.

7.       Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców oraz innych dokumentów

7.1   Zamawiający wymaga od Wykonawcy oprócz przedstawienia wypełnionego formularza ofertowego (zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania) przedstawienia następujących dokumentów:

1)       Dokument potwierdzający status uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), wraz z przedstawieniem aktualnej wyżej opisanej oceny.

2)       Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków – załącznik nr 2 do oferty.

3)       Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym - załącznik nr 3 do oferty.

7.2   Inne dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

1)      Kopię pełnomocnictwa oraz pozostałych dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dla osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych.

8.       Poprawianie omyłek w treści oferty

Zamawiający poprawi w tekście oferty:

1)      oczywiste omyłki pisarskie,

2)      oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – formularz ofertowy - wzór,

- Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków – wzór,

- Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań – wzór,

- Załącznik nr 4 - umowa warunkowa między Zamawiającym a Wykonawcą na realizację usług badawczych – wzór

 

 

 

 

 

1a_Załacznik nr 1- wzór formularz ofertowy

 


Miejscowość, dn. ……………………… r.

 

(pieczęć Wykonawcy)

 

NAZWA:      

___________________________________________________________________________

 REGON:­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________  NIP:  __________________________

 ADRES:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Zarejestrowana w__________________________________ pod nr____________________________

tel.____________________________

faks________________________________________

Osoba do kontaktów:  _______________________                                                                           

e-mail:__________________________________

 

 

          DO: AMZ-KUTNO S.A.

UL. Sklęczkowska 18,  99-300 Kutno


FORMULARZ OFERTOWY

 

1.    Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 1/01/2017 z dnia 05 stycznia 2017 r.
 - przedmiot zamówienia –usługa badawcze dotycząca projektu „Innowacyjne ambulanse ratunkowe” - planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, składam ofertę następującej treści:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oferuję świadczenie usług w części I / części II zamówienia (proszę wybrać właściwą opcję mogąc złożyć ofertę na część I lub część II lub obie części zamówienia) zgodnie z wymaganiami stawianymi w zapytaniu ofertowym.

1.         Według następującej kwoty:

złotych netto:   ……………………..  (słownie: …………………………………..)

złotych brutto: ……………………..  (słownie: …………………………………..)

w tym:

wynagrodzenie za część I usługi badawczej (jeśli dotyczy):

złotych netto:   ……………………..  (słownie: …………………………………..)

złotych brutto: ……………………..  (słownie: …………………………………..)

 

   wynagrodzenie za część II usługi badawczej (jeśli dotyczy):

złotych netto:   ……………………..  (słownie: …………………………………..)

złotych brutto: ……………………..  (słownie: …………………………………..)

 

2.     Oświadczam, że łączny okres realizacji usług badawczych nie będzie dłuższy niż 24 m-ce. Ostateczne terminy realizacji usług badawczych zostaną ustalone w wyniku uzgodnień między Stronami umowy.

3.    Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem Ofertowym, przyjmuję warunki w nim zawarte i nie wnoszę zastrzeżeń.

4.    W przypadku wyboru niniejszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy według wzoru przedstawionego przez Zamawiającego w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5.    Do niniejszej oferty załączam następujące dokumenty zgodnie z Zapytaniem Ofertowym:

  1. Dokument potwierdzający status uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania
    i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE)
    nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), wraz z przedstawieniem aktualnej wyżej opisanej oceny (załącznik nr 1 do oferty).
  2. Oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia (załącznik nr 2 do oferty).
  3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (załącznik nr 3 do oferty).

 

           

………….………………………………………………………………………………

     podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

 

 


 

1b_Załacznik nr 2 - wzór  oświadzcenie wykonawcy

 


Wykonawca/pieczątka:                                            Miejscowość, dnia ………………r.

 

 

NIP …………………………………………………

REGON …………………………………………………

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/01/2017 z dnia 05 stycznia 2017 r. dotyczące projektu „Innowacyjne ambulanse ratunkowe” - planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,

oświadczamy, że:

1.     1.  akceptujemy bez zastrzeżeń warunki w nim zawarte,

2.   zawarte w ofercie dane są zgodne ze stanem fatycznym i prawnym (art. 233 KK),

       3.   posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

4.      4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne
z wymaganiami wykonanie zamówienia,

5.    5.  posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

 

 

………….………………………………………………………………………………

                                                                                    podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

 

 

 

1c_Załacznik nr 3 - wzór  oświadczenie o braku powiązań

 

Wykonawca/pieczątka:                                          Miejscowość, dnia ………………r.

 

 

NIP …………………………………………………

REGON …………………………………………………

 

 

Oświadczenie o braku powiązań

osobowych i kapitałowych

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr  1/01/2017 z dnia 05.01.2017 r. dotyczące projektu „Innowacyjne ambulanse ratunkowe”- planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,

oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

 

………….………………………………………………………………………………

      podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

 

 

 

1d__Załacznik nr 4 -  wzór umowy warunkowej

 

 

UMOWA WARUNKOWA nr ……/………

zawarta w …………… w dniu ....................... …………………… roku,

pomiędzy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”

a

 

AMZ-KUTNO SA  z siedzibą w Kutnie przy ulicy Sklęczkowskiej 18, 99-300 Kutno, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000581019, NIP: 7752104740,  kapitał zakładowy 1 000 000 zł ( w całości wpłacony),

 

Pana Dariusza Fabisiaka, Prezesa Zarządu

zwanych dalej „Zamawiającym”,

zwani łącznie Stronami,

 

o następującej treści:

 

§1.

[Przedmiot Umowy]

 

1. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego usługi badawczej, o której mowa w §1 ust. 2 niniejszej umowy (dalej też „usługa badawcza”), a Zamawiający zobowiązuje się do uiszczania na rzecz Wykonawcy umówionego wynagrodzenia.

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi badawczej na rzecz Innowacyjne ambulanse ratunkowe. (dalej „Przedmiot umowy”).

3. Usługa zostanie zrealizowana w ramach projektu pt. Innowacyjne ambulanse ratunkowe  planowanego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

5. Szczegółowy zakres usługi badawczej (z wyszczególnieniem części I i/lub części II badań) obejmuje: (zgodnie z zakresem badań wskazanych w zapytaniu ofertowym)

6. Strony zgodnie postanawiają, że niniejsza umowa zawarta jest pod warunkiem zawieszającym, że Zamawiający podpisze umowę o dofinansowanie projektu pt. Innowacyjne ambulanse ratunkowe, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

7. W przypadku niepodpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu, o którym mowa powyżej, zgodnie z art. 89 k.c. niniejsza umowa uważana będzie za niezawartą.

 

 

§ 2.

[Termin wykonania pracy naukowo-badawczej i sposób przekazania wyników]

 

1.    Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę badawczą określoną w § 1 (zgodnie z terminami określonymi między Stronami Umowy przy czym nie dłużej niż 24 miesiące) i przekazać jej wyniki Zamawiającemu.

2.     Przekazanie wyników prac potwierdzone zostanie przez strony obustronnie podpisanym protokołem.

 

§3.

[Prawa i Obowiązki Stron]

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i wysokiej jakości wykonanie prac i badań wchodzących w skład Przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową, wiedzą techniczną, przekazaną dokumentacją oraz odpowiednimi, obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie prac określonych w § 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca przeprowadzać będzie objęte niniejszą umową badania z zachowaniem zasad należytej staranności, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności, a także zobowiązuje się chronić interesy Zamawiającego w zakresie przeprowadzanych badań, sporządzonego raportu/-ów.

3. Wykonawca oświadcza nadto, że dysponuje odpowiednim potencjałem, doświadczeniem i wiedzą techniczną, umożliwiającymi wykonanie niniejszej umowy.

4. Zamawiający zobowiązuje się do starannego współdziałania z Wykonawcą w trakcie realizacji czynności będących przedmiotem niniejszej umowy celem wypracowania najlepszych rozwiązań, w szczególności zobowiązuje się do podawania danych i informacji niezbędnych do prawidłowego dokonywania czynności będących Przedmiotem niniejszej umowy.

5. Zamawiający w zakresie, w jakim dysponuje, niezwłocznie dostarczy Wykonawcy informacje niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy.

6. Wykonawca niezwłocznie zweryfikuje dane dostarczone przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia braków w przekazanych danych, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o ich uzupełnienie, a Zamawiający dochowa należytej staranności celem niezwłocznego uzupełnienia braków w przekazanych danych.

7. W przypadku, gdy przekazane przez Zamawiającego dane określone w ust. 5 i 6 nie będą pozwalały na wykonanie Przedmiotu umowy w terminach określonych niniejszą umową, Strony dopuszczają możliwość zawarcia aneksu do umowy, który będzie przewidywał, że termin realizacji Przedmiotu umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do uzupełnienia przez Zamawiającego brakujących danych.

8. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji Przedmiotu umowy i w całości je akceptuje.

9. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o przebiegu badań na pisemną prośbę Zamawiającego.

10. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania udostępnionych podczas przeprowadzania badań informacji w tajemnicy, w szczególności do niesporządzania kopii, nieprzekazywania i nieujawniania informacji osobom trzecim oraz do niewykorzystywania ich do celów innych niż świadczenie usług określonych niniejszą umową. 

11. Zamawiającemu przysługuje prawo zapoznawania się u Wykonawcy z przebiegiem realizacji badań i uzyskiwanymi wynikami, w tym przez upoważnionych przedstawicieli.

12. Całość prac dotyczących przedmiotu umowy z ramienia Wykonawcy koordynować będzie:

13.Do udzielania informacji o stanie realizacji pracy Wykonawca ze swej strony upoważnia następujące osoby:

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 

§4.

[Prawa autorskie i prawa własności przemysłowej i intelektualnej]

1. Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1, przenosi na Zamawiającego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych wszelkie autorskie prawa majątkowe do wykonanych przez niego prac i wyników badań stanowiących Przedmiot niniejszej umowy („utworów”), w tym w szczególności do wykonanych raportów z badań.

2. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do Przedmiotu umowy, o którym mowa w ustępie poprzedzającym na następujących polach eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, na dowolnych innych nośnikach i materiałach oraz w innych formach przestrzennych,

b. utrwalanie i zwielokrotnianie utworów w postaci cyfrowej, w ramach systemów teleinformatycznych oraz w pamięci komputerów i podobnych urządzeń,

c. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

d. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w §4 ust. 2 lit. c – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także rozpowszechnianie w sieci informatycznej i udostępnianie osobom trzecim.

3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian oraz aktualizacji utworów – raportów. Zamawiający nabywa prawo do dokonywania utworu –raportu oraz korzystania z tego opracowania i rozporządzania nim na polach eksploatacji określonych w §4 ust. 2 powyżej. Prawo wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich przysługuje Zamawiającemu.

4. Wykonawca będzie informował Zamawiającego o dokonaniu w trakcie prowadzonych badań rozwiązań, które w jego ocenie mogą stanowić przedmiot prawa autorskiego bądź przedmiot prawa własności przemysłowej lub intelektualnej.

5. Wykonawca oświadcza, iż w ramach wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1 przenosi na Zamawiającego wszelkie prawa do dóbr własności przemysłowej i intelektualnej, które powstać mogą w związku z realizacją prac, objętych niniejszą umową.

6. Przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do raportu/-ów nastąpi z chwilą dokonania zapłaty całego wynagrodzenia, o którym mowa §6 ust. 1, bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli przez Strony, na co Zamawiający i Wykonawca wyrażają zgodę.

7. W ramach przeniesienia praw majątkowych do Przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający zapewnia sobie prawo do komercjalizacji wyników badań, a także prawo do wykorzystania nowej wiedzy wytworzonej w ramach przeprowadzonych badań w swojej własnej działalności, a także prawo do współwłasności do wszelkich wynalazków, odkryć, know – how, technologii i rezultatów niepodlegającej takiej ochronie, powstałych w całości lub w części w wyniku przeprowadzonych na mocy niniejszej umowy badań, na co Wykonawca wyraża niniejszą umową zgodę.  Udział Stron w prawach do wynalazków (patentów) będzie określany każdorazowo we wspólnych wnioskach zgłoszenia wynalazku do ochrony, na podstawie zaangażowania twórców.  Udział Zamawiającego we wszystkich wynalazkach będzie wynosił co najmniej 20% .  Niezależnie od wysokości udziału Stron  w prawach do wynalazku Wykonawca wyraża zgodę na pełne wykorzystanie wynalazku przez Zamawiającego w jego działalność bez dodatkowych opłat (w tym licencyjnych) na rzecz Wykonawcy.

8. Wykonawca, może publikować uzyskane wyniki badań stanowiących Przedmiot umowy przez osoby biorące udział w pracach naukowych, artykułach, sympozjach etc.

 

§ 5.

[Odbiór pracy]

1. Przekazanie przez Wykonawcę badań do odbioru następuje do zakończenia okresów określonych w § 2 ust 1.

2. Odbiór badań stwierdza się protokołami zdawczo-odbiorczymi.

3. Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi / zastrzeżenia do wyników badań i utworów przekazanych przez Wykonawcę, w ciągu 30 dni od ich otrzymania. Wykonawca ma 30 dni na odniesienie się do tych uwag / zastrzeżeń i jeśli są one zasadne na ich uwzględnienie.

4. Jeżeli Zamawiający nie dokona odbioru badań w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca ma prawo sporządzić jednostronny protokół przekazania pracy, który będzie stanowił podstawę dokonania rozliczeń.

 

§6.

[Wynagrodzenie Wykonawcy i inne świadczenia na jego rzecz]

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust 2 strony ustalają maksymalne wynagrodzenie umowne w łącznej wysokości …

w tym maksymalne wynagrodzenie za część I badań (jeśli dotyczy)

złotych netto:   ……………………..  (słownie: …………………………………..)

złotych brutto: ……………………..  (słownie: …………………………………..)

 

w tym maksymalne wynagrodzenie za część II badań (jeśli dotyczy)

złotych netto:   ……………………..  (słownie: …………………………………..)

złotych brutto: ……………………..  (słownie: …………………………………..)

Faktyczna wysokość wynagrodzenia będzie zależeć od bieżącego przebiegu i osiąganych wyników prac badawczych oraz bieżących ustaleń między Stronami.

2. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego oraz odbiorze pracy.

3. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy lub przerwania pracy przez Zamawiającego, Zamawiający pokryje faktycznie poniesione koszty wykonanej części pracy, włączając w to przyjętą stawkę zysku oraz kwoty wynikające z podjętych przez Wykonawcę zobowiązań wobec osób trzecich.

4. Wynagrodzenie Zamawiający przekaże przelewem, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury na rachunek Wykonawcy.

 

§ 7.

[Zmiany zakresu przedmiotu umowy]

 

1. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:

a) gdy ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę;

b) gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia lub zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy). Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;

c) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna w toku prowadzonych prac badawczych, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie regulaminem konkursu;

d) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany;

e) gdy są korzystne dla Zamawiającego;

f) w okolicznościach, o których mowa w § 8 ust. 1.

2. Istnieje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień na prace badawcze uzupełniające, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

3. Istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy prac badawczych dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne w toku prowadzonych badań na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

4. Zmiany zakresu prac badawczych wykraczające poza zakres Umowy, wymagają pisemnego zlecenia Zamawiającego. Zlecenie dla swej ważności musi być wystawione przed rozpoczęciem realizacji w/w prac badawczych i podpisane przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Wykonawcy i Zamawiającego.

5. Na pisemne zapytanie ofertowe Zamawiającego dotyczące prac badawczych, Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę cenową w terminie 14 dni od otrzymania zapytania ofertowego.

6. Zmiany zakresu prac badawczych mogą powodować zmianę terminu zakończenia prac. Nowe terminy zakończenia prac badawczych, jak również wartość dodatkowych prac musi być zatwierdzona przez obie Strony.

7. Prace badawcze, które Wykonawca wykona bez zlecenia lub samowolnie, odbiegając od postanowień Umowy, nie będą dodatkowo wynagradzane.

8. W sytuacji kiedy Strony nie uzgodnią warunków wykonania zmian zakresu prac badawczych, Zamawiający ma prawo zlecić ich wykonanie innemu wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do przyjęcia do wykonania jakichkolwiek prac dodatkowych.

 

§ 8.

[Kary umowne]

 

1.       Wysokość kar umownych między Stronami zostanie ustalona na etapie gdy Zamawiający otrzyma informacje o rekomendacji do dofinansowania projektu pt. Innowacyjne ambulanse ratunkowe  planowanego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

2.       Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane siłą wyższą. Dla potrzeb umowy Strony zgodnie oświadczają, że siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, o charakterze zewnętrznym i obiektywnym, i w żadnym stopniu niezależnym od Strony lub Stron, którego działania nie dało się przewidzieć ani mu zapobiec. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.

3.       W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej mających wpływ na wykonanie zobowiązania wynikającego z Umowy żadna ze Stron nie może domagać się odszkodowania ani kar umownych. Strona dotknięta działaniem siły wyższej zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o działaniu siły wyższej, jej przyczynie i przewidywanym czasie działania, o ile ze względu na czynnik siły wyższej jest to możliwe.

 

§ 9.

[Wygaśnięcie i rozwiązanie umowy]

 

1. Umowa wygasa wraz z wykonaniem zobowiązań Stron.

2. Umowa ulega rozwiązaniu w każdym czasie, jeżeli tak zgodnie postanowią strony.

3. Zamawiający może niniejszą umowę wypowiedzieć z ważnych powodów za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, w szczególności w przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje swojej umowy rzetelnie lub Zamawiający zdecydował o zakończeniu badań we wcześniejszym niż planowany terminie lub Zamawiający zdecydował zmienić zakres badań lub powierzyć usługę badawczą innemu Wykonawcy. Powinien jednak zwrócić Wykonawcy wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania umowy, a także zwrócić część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom.

4. W wypadku nie wywiązywania się jednej ze Stron z warunków umowy, drugiej Stronie przysługuje prawo wcześniejszego wypowiedzenia umowy niezależnie od żądania odszkodowania za poniesione koszty i utracone korzyści.

 

§10.

[Poufność]

 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać jakichkolwiek informacji związanych z zawarciem niniejszej Umowy, ani też informacji handlowych, technologicznych, produkcyjnych lub organizacyjnych drugiej Strony uzyskanych w związku z wykonaniem postanowień niniejszej Umowy chyba, że byłyby to informacje dostępne publicznie, lub też ich ujawnienie będzie wymagane przez przepisy prawa.

2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących handlowych aspektów współpracy, a w razie zaistnienia konieczności ujawnienia tych informacji, w szczególności osobom sprawującym nadzór i doradztwo, zobowiązane są do zagwarantowania przestrzegania tajemnicy przez te osoby.

 

§11.

[Postanowienia końcowe]

 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Strony uznają wszystkie postanowienia umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień umowy, chyba że bez tych postanowień Strony umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie umowy w sposób określony w zdaniu kolejnym. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia umowy w sposób oddający w sposób możliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.

5. Wszystkie spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze ugodowej, natomiast w przypadku nieosiągnięcia porozumienia, strony poddadzą spór wynikający z niniejszej umowy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

ZAMAWIAJĄCY

 

                            WYKONAWCA

 

Copyright by AMZ-KUTNO S.A.
Strona główna  ·  O firmie  ·  Autobusy  ·  Bankowozy  ·  Karetki  ·  Pojazdy specjalne  ·  Pojazdy wojskowe  ·  Projekty  ·  Pojazdy na sprzedaż  ·  Rekrutacja  ·  Kontakt